Sabina, 16
Poland
http://instagram.com/sabina_sabrina

Khalil Gibran (via madrzezyjmy)

Najbardziej gorzka w naszym dzisiejszym smutku jest pamięć o wczorajszej radości.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter